ENERJİ VE ÇEVRE

Enerji, geleceğin kritik zorluklarından biri olarak karşımıza çıkmaktadır. İşletmelerin operasyonel verimlilik ile sürdürülebilir kalkınma arasındaki dengeyi kurması,  Yükselen enerji fiyatları ve artan doğal kaynak kıtlığıyla birlikte, planlamadan üretime ve operasyonlara kadar enerji verimliliklerini kesin olarak belirlemesi zaruri bir hal almıştır.

Enerji maliyetlerini azaltmanın bir yolu, mevcut kaynakları optimize etmek ve yeni teknolojilere doğru yatırımları planlamak için enerjiyi daha verimli hale getirmektir. Bu, işletme maliyetlerinin yönetilmesine yardımcı olacak ve çevresel etkileri azaltırken ve riski azaltırken müşterilere daha iyi hizmet sunulmasını sağlayacaktır. 

Enerji sertifikasyonu, verimli önlemlerle enerji maliyetlerinin düşürülmesi de dahil olmak üzere tüm paydaşlara, bina sahiplerine, üreticilere, enerji sağlayıcılara, düzenleyicilere ve nihai tüketicilere ve sürdürülebilir kaynakların kullanımına katma değer sağlamaktadır.

Çevre yönetimi, sürdürülebilir kalkınma konusunda artan farkındalığı sağlar ve çevreye duyarlı şirketlere ulusal ve uluslararası pazarlarda rekabet avantajı sağlar.

İşletmelerin çevresel etkilerin azaltmak ve yasal gereklilikleri karşılamaları ve paydaş güveni oluşturmalarını sağlamak için net bir yönetim çerçevesi sağlar. Standart, işletmelere bir çevre yönetim sisteminin planlanması, uygulanması ve yönetilmesi için sistematik bir yaklaşım sağlar.

Çevresel sürdürübilirlik programları ile de desteklenebilen çevresel yönetim sistemleri ve sertifikasyonları, çevresel performansın iyileştirilmesi için izlemek ve ölçmek için araçlar sağlanması, kirlilik, atık üretimi ve çevreye istenmeyen deşarjların azaltılmasını kolaylaştırılması, bu döngü içinde ürün etkilerinin incelenmesi, enerji kullanımı ve kaynak yönetiminin iyileştirilmesi, dolayısıyla iş yürütme maliyetinde azalma anlamına elde edilmesi, çevresel yasal uyumluluk ve kurumsal gereklilikleri daha iyi karşılanması gibi faydalar sağlar.

image
image
image